AUTOCROSSCLUBGEFFEN.NL Library > German 3 > BWL für IT-Berufe : ein praxisorientierter Leitfaden für - download pdf or read online

BWL für IT-Berufe : ein praxisorientierter Leitfaden für - download pdf or read online

By Manfred Wünsche

ISBN-10: 3834801453

ISBN-13: 9783834801456

Dieses Buch bietet in einer einfachen und praxisorientierten Darstellung ohne theoretischen Ballast einen umfassenden Einblick in alle Bereiche des kaufmännischen Denkens. Insbesondere dem IT-Berufler in der Ausbildung vermittelt es mit seinen zahlreichen Praxisbeispielen aus der IT-Branche den notwendigen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und die Management-Denkweise für ein erfolgreiches wirtschaftliches Handeln in der Marktwirtschaft.

Show description

Read Online or Download BWL für IT-Berufe : ein praxisorientierter Leitfaden für kaufmännische Berufsfelder PDF

Best german_3 books

Download PDF by Heike Proff: Dynamische Strategien : Vorsprung im internationalen

Bei Veränderungen im Unternehmensumfeld, im Verhalten der Wettbewerber oder bei einem Verlust von Kompetenzen gegenüber den Wettbewerbern lassen sich (statische) Strategien, wie z. B. eine Kostenführerschafts- oder Produktinnovationsstrategie, häufig nicht mehr vollständig umsetzen. Deshalb sind dynamische Strategien erforderlich, die die Umsetzung statischer Strategien unterstützen.

Hans-Peter Königs's IT-Risiko-Management mit System von den Grundlagen bis zur PDF

Der praxisbezogene Leitfaden für das IT-Risiko-Management im Unternehmen ist branchenneutral und angepasst an die aktuelle scenario der Standardisierung, der IT Governance und der aktuellen Rahmenwerke (z. B. CobiT). Systematisch werden die Risiken rund um die Informationen, IT-Systeme und IT-Dienstleistungen behandelt.

Additional info for BWL für IT-Berufe : ein praxisorientierter Leitfaden für kaufmännische Berufsfelder

Sample text

Fã= cçäÖÉåÇÉå= ëáåÇ= ÉáåáÖÉ= íóéáëÅÜÉ= ÄÉíêáÉÄëïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= wáÉäÉ=âìêò=Éêä®ìíÉêíW== = dÉïáåå= bêíê~Ö=KLK=^ìÑï~åÇ=EZ=g~ÜêÉëΩÄÉêëÅÜìëëF= = bêíê~Ö= aÉê=bêíê~Ö=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=áK=ÇK=oK=~ìë=ÇÉå=rãë~íòÉêä∏ëÉåI=Éê=â~åå= ~ÄÉê=~ìÅÜ=ÇìêÅÜ=sÉêâ®ìÑÉ=îçå=dêìåÇëíΩÅâÉå=çÇÉê=^åä~ÖÉÖΩíÉêå= ÉêòáÉäí=ïÉêÇÉåK= ^ìÑï~åÇ= ^ìÑï~åÇ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÖäáÉÇÉêå= áå= mÉêëçå~ä~ìÑï~åÇI= j~íÉêá~äJ ~ìÑï~åÇI= ^ÄëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ìåÇ= ëçåëíáÖÉ= ÄÉíêáÉÄäáÅÜÉ= ^ìÑJ ïÉåÇìåÖÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜÉ= ^ìÑïÉåÇìåÖÉåI= NQ= = NKO== wáÉäÉ=áã=råíÉêåÉÜãÉå=ìåÇ=wáÉäâçåÑäáâíÉ= ÇáÉ= òK= _K= ÇìêÅÜ= _ÉíêáÉÄëìåÑ®ääÉI= §ÄÉêëÅÜïÉããìåÖÉå= çÇÉê= cÉÜäJ â~äâìä~íáçåÉå= ÉåíëíÉÜÉå= E_ÉáëéáÉäW= ÉáåÉ= íÉìêÉ= j~êâÉíáåÖâ~ãé~ÖJ åÉ=ÉêÄêáåÖí=âÉáåÉå=bêÑçäÖFK= = dÉïáååJ= ÄÉÖêáÑÑ= aÉê=g~ÜêÉëΩÄÉêëÅÜìëë=áëí=ÇÉê=dÉïáååÄÉÖêáÑÑ=ÇÉê=_ìÅÜÑΩÜêìåÖ= EëK=h~éáíÉä=TFK=få=ÇÉê=hçëíÉåêÉÅÜåìåÖ=EëK=h~éáíÉä=VF=ÄÉòÉáÅÜåÉí= ã~å= áÜå= ~äë= _ÉíêáÉÄëÉêÖÉÄåáëK= a~ë= píÉìÉêêÉÅÜí= EëK= h~éáíÉä= UF= âÉååí= ïáÉÇÉêìã= ~åÇÉêÉ= dÉïáååÄÉÖêáÑÑÉW= Ç~ë= òì= îÉêëíÉìÉêåÇÉ= báåâçããÉå=ÄòïK=ÇÉå=dÉïÉêÄÉÉêíê~ÖK= = oÉåí~Äáäáí®í= dÉïáåå=ñ=NMM=ÇìêÅÜ=h~éáí~äÉáåë~íò= = h~éáí~äÖÉÄÉê=áåíÉêÉëëáÉêí=ïÉåáÖÉê=ÇÉê=dÉïáåå=áå=ëÉáåÉê=~ÄëçäìíÉå= e∏ÜÉ=~äë=áã=sÉêÜ®äíåáë=òì=ÇÉã=ÉáåÖÉëÉíòíÉå=h~éáí~äK=aáÉ=oÉåí~ÄáJ äáí®í=ëíÉääí=ÉáåÉ=fåÑçêã~íáçå=ΩÄÉê=ÇáÉ=sÉêòáåëìåÖ=ÇÉë=h~éáí~äë=Ç~ê= ìåÇ=Éêã∏ÖäáÅÜí=ëç=ÇÉå=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=~åÇÉêÉå=^åä~ÖÉã∏ÖäáÅÜâÉáJ íÉå=~ã=h~éáí~äã~êâíK= _Éá=ÇÉê=wáÉäâçåâêÉíáëáÉêìåÖ=ãìëë=Éáå=ÖÉÉáÖåÉíÉê=dÉïáååÄÉÖêáÑÑ= EòK=_K=~ìëÖÉëÅÜΩííÉíÉê=dÉïáååF=ÖÉï®Üäí=ïÉêÇÉåK== = ^äë=_ÉòìÖëÖê∏≈É=â~åå=ëí~íí=ÇÉë=h~éáí~äÉáåë~íòÉë=~ìÅÜ=ÇÉê=rãë~íò= ÖÉï®Üäí= ïÉêÇÉåW= aáÉ= rãë~íòêÉåí~Äáäáí®í= ÖáÄí= ~åI= ïáÉ= îáÉäÉ= `Éåíë=îçå=àÉÇÉã=ÉáåÖÉåçããÉåÉå=bìêç=äÉíòíäáÅÜ=ΩÄêáÖ=ÄäÉáÄÉåK= = `~ëÜJcäçï= báåò~ÜäìåÖÉå=KLK=^ìëò~ÜäìåÖÉå= = mê®òáëÉê= ~äë= ÇÉê= dÉïáåå= ÇÉê= _ìÅÜÑΩÜêìåÖ= áëí= ÇÉê= í~íë®ÅÜäáÅÜÉ= w~ÜäìåÖëãáííÉäΩÄÉêëÅÜìëë= áã= råíÉêåÉÜãÉåK= aáÉ= dÉäÇãáííÉäI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= h~ëëÉ= ÄòïK= ~ìÑ= ÇÉã= hçåíç= îÉêÄäÉáÄÉåI= â∏ååÉå= òìê= tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ= ÇÉë= råíÉêåÉÜãÉåë= îÉêïÉåÇÉí= ïÉêÇÉåI= çÜåÉ= Ç~ëë= ÑêÉãÇÉ= h~éáí~äÖÉÄÉê= ÄÉãΩÜí= ïÉêÇÉå= ãΩëëÉåK= aÉê= `~ëÜJ cäçï= ÖáÄí= Ç~ÜÉê= ÇáÉ= fååÉåÑáå~åòáÉêìåÖëâê~Ñí= ÇÉë= råíÉêåÉÜJ ãÉåë= ~å= ìåÇ= áëí= áå= ÇÉê= ÄÉíêáÉÄäáÅÜÉå= mê~ñáë= ÉáåÉ= ëÉÜê= ïáÅÜíáÖÉ= wáÉäÖê∏≈ÉK= = NR= = N==h~ìÑã®ååáëÅÜ=ÇÉåâÉå= pÜ~êÉÜçäÇÉê=s~äìÉ= j~êâíïÉêí=ÇÉê=råíÉêåÉÜãìåÖ= = káÅÜí= åìê= ÄÉá= Ä∏êëÉååçíáÉêíÉå= råíÉêåÉÜãÉåI= ëçåÇÉêå= ÄÉá= àÉÇÉê= ^êí=îçå=råíÉêåÉÜãÉå=â~åå=Éë=ÉáåÉå=h®ìÑÉê=ÖÉÄÉåI=ÇÉê=ÄÉêÉáí=áëíI= Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ=råíÉêåÉÜãÉå=òì=ÉêïÉêÄÉåK=aÉê=tÉêí=ÉáåÉë=råíÉêJ åÉÜãÉåë=Ü®åÖí=~Ä=îçå=ëÉáåÉã=bêÑçäÖ=~ã=j~êâíI=îçã=hìåÇÉåJ ëí~ããI=ÇÉå=nì~äáÑáâ~íáçåÉå=ÇÉê=jáí~êÄÉáíÉêI=ÇÉê=íÉÅÜåáëÅÜÉå=^ìëJ ëí~ííìåÖI= i~ÖÉI= îçêÜ~åÇÉåÉå= m~íÉåíÉå= ìåÇ= iáòÉåòÉåI= j~å~ÖÉJ ãÉåíÑ®ÜáÖâÉáíÉå=ÇÉê=råíÉêåÉÜãÉåëÑΩÜêìåÖI=ÉíÅK= iÉíòíäáÅÜ= ò®Üäí= àÉÇçÅÜ= åìê= ÇÉê= mêÉáëI= ÇÉå= éçíÉåíáÉääÉ= h®ìÑÉê= ÑΩê= Ç~ë= råíÉêåÉÜãÉå= òì= ò~ÜäÉå= ÄÉêÉáí= ëáåÇK= råÇ= ÇÉê= êáÅÜíÉí= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí= å~ÅÜ= ^åÖÉÄçí= ìåÇ= k~ÅÜÑê~ÖÉ= EëáÉÜÉ= h~éáJ íÉä=OFK= = mê~ñáëÄÉáëéáÉä== råíÉêåÉÜãÉåëJ ÄÉïÉêíìåÖ= Herr Ewald, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Ewald GmbH, Bergmannsthal, möchte sich zu seinem 65.

Verbesserte Druckversion mit mehr Screenshots und graphischen Darstellungen, die den Systemaufbau anschaulicher machen 2. animierte Installations- und Hilfe-Dateien auf einer DVD 3. Einrichtung einer Telefon-Hotline, bei der die Kunden bei Problemen jederzeit anrufen können 4. Verbesserte Kommunikation: Dem Kunden wird nur noch ein einfacher Schaltplan übergeben mit Hinweis auf den Kundendienst 3. Beurteilungsphase Mit Hilfe einer Nutzwertanalyse wurden die vier gefundenen Alternativen beurteilt, dabei spielte vor allem der Kostenaspekt eine wichtige Rolle.

Dazu darf der Preis nicht zu hoch gesetzt werden, da sonst zu viele potentielle Kunden „abspringen“, aber auch nicht zu niedrig, da sonst die Kosten nicht gedeckt werden können. = jÉÜê= òìê= _ÉëÅÜ~ÑÑìåÖ= ÉêÑ~ÜêÉå= páÉ= áå= h~éáíÉä= QI= ÇáÉ= ÉÑÑáòáÉåíÉ= ^ìëÖÉëí~äíìåÖ=îçå= ^êÄÉáíë~Ää®ìÑÉå=ïáêÇ=áå=h~éáíÉä=R=ÄÉÜ~åJ ÇÉäíI= ÇáÉ= jÉíÜçÇÉå= ÇÉê= mêÉáëÑáåÇìåÖ= ëáåÇ= áå= h~éáíÉä= P= ÄÉJ ëÅÜêáÉÄÉåI= ìåÇ= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= sÉêÑ~ÜêÉå= ÇÉê= h~äâìä~íáçå= ÑáåÇÉå=páÉ=áå=h~éáíÉä=VK= = sçã= ÉêïÉêÄëïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= mêáåòáé= òì= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáåÇ= Ç~ë= ÖÉãÉáåïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= mêáåòáé= ìåÇ= Ç~ë= ÖÉåçëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= mêáåòáéK=dÉãÉáåïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=çêáÉåíáÉêíÉ=råíÉêåÉÜãÉå=ÄáÉíÉå=áÜJ êÉ= iÉáëíìåÖÉå= âçëíÉåÇÉÅâÉåÇ= ~å= ìåÇ= îÉêëìÅÜÉå= ÉáåÉå= ÖÉÖÉÄÉJ åÉå= _ÉÇ~êÑ= òì= ÇÉÅâÉåK= bë= áëí= ÇáÉ= wáÉäëÉíòìåÖ= ëí~~íäáÅÜÉê= råíÉêJ åÉÜãÉåK=a~ë=dÉåçëëÉåëÅÜ~Ñíëéêáåòáé=ÄÉáåÜ~äíÉí=ÇáÉ=ÖÉÖÉåëÉáJ íáÖÉ=c∏êÇÉêìåÖ=ÇÉê=jáíÖäáÉÇÉêK=bë=âçããí=îçê=~ääÉã=áå=ÇÉê=i~åÇJ ïáêíëÅÜ~Ñí=îçêK= = a~ë= ÉêïÉêÄëïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= mêáåòáé= Ä~ëáÉêí= ~ìÑ= ÇÉã= ∏âçåçãáJ ëÅÜÉå= mêáåòáéI= Ç~ë= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= òïÉá= ^ìëéê®ÖìåÖÉå= j~ñáã~äJ éêáåòáé=ìåÇ=jáåáã~äéêáåòáé=Ç~êëíÉääÉå=ä®ëëíW= U= = NKO== wáÉäÉ=áã=råíÉêåÉÜãÉå=ìåÇ=wáÉäâçåÑäáâíÉ= §ÄÉêëáÅÜí== j~ñáã~äJ== ìåÇ== jáåáã~äJ= éêáåòáé= j~ñáã~äJ= jáí=ÖÉÖÉÄÉåÉå=jáííÉäå=Éáå=wáÉä=ã~ñáã~ä=ÉêêÉáÅÜÉåI= éêáåòáé= òK=_K=ãáí=ÇÉå=îçêÜ~åÇÉåÉå=råíÉêåÉÜãÉåëêÉëëçìêÅÉå= ÉáåÉå=ã∏ÖäáÅÜëí=ÜçÜÉå=dÉïáåå=ÉêïáêíëÅÜ~ÑíÉåK= jáåáã~äJ= báå= ÖÉÖÉÄÉåÉë= wáÉä= ãáí= ãáåáã~äÉã= jáííÉäÉáåë~íò= éêáåòáé= ÉêêÉáÅÜÉåI= òK= _K= ÇáÉ= ~åÖÉÄçíÉåÉå= dΩíÉê= ìåÇ= aáÉåëíJ äÉáëíìåÖÉå= òì= ã∏ÖäáÅÜëí= ÖÉêáåÖÉå= hçëíÉå= ÄÉêÉáíëíÉäJ äÉåK= = kìå= áëí= ãáí= ÇÉê= aÉÑáåáíáçå= ÇÉë= wáÉäë= dÉïáååã~ñáãáÉêìåÖ= ~äë= çÄÉêëíÉë= råíÉêåÉÜãÉåëòáÉä= åçÅÜ= åáÅÜíë= ÖÉïçååÉåI= Ç~= Éë= åìê= Ñçêã~ä= áëí= ìåÇ= âÉáåÉå= mê~ñáëÄÉòìÖ= Ü~íK= a~ÜÉê= ïáêÇ= Éë= òìë~ãJ ãÉå= ãáí= ÇÉê= bñáëíÉåòëáÅÜÉêìåÖ= áå= ÉáåÉ= wáÉäÜáÉê~êÅÜáÉ= ÉáåÖÉJ ÄìåÇÉåK= = sáëáçå=L_ìëáåÉëë=jáëëáçå= §ÄÉêëáÅÜí= wáÉäÜáÉê~êÅÜáÉ= råíÉêåÉÜãÉåëéÜáäçëçéÜáÉ=LråíÉêåÉÜãÉåëäÉáíÄáäÇ= råíÉêåÉÜãÉåëâìäíìê= bêÜ~äíìåÖ=ìåÇ== ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ== ÇÉë=råíÉêåÉÜãÉåë= råíÉêåÉÜãÉåëòáÉäÉ= dÉëÅÜ®ÑíëÄÉêÉáÅÜëJ=ìåÇ=cìåâíáçåëÄÉêÉáÅÜëòáÉäÉ= Ç~ê~ìë=~ÄÖÉäÉáíÉíÉ=råíÉêòáÉäÉ=ìåÇ=j~≈å~ÜãÉå= = ^å= ÇÉê= péáíòÉ= ÇÉê= wáÉäÜáÉê~êÅÜáÉ= ëíÉÜí= ÉáåÉ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ= sçêJ ëíÉääìåÖ= îçå= ÇÉê= ~åÖÉëíêÉÄíÉå= oçääÉ= ÇÉë= råíÉêåÉÜãÉåë= áå= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ÇÉê= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉå= j~êëÅÜêáÅÜíìåÖ= ÇÉë= råíÉêJ åÉÜãÉåë= áå= ÇáÉ= wìâìåÑíK= páÉ= ïáêÇ= ~äë= sáëáçå= çÇÉê= _ìëáåÉëë= jáëëáçåI=ã~åÅÜã~ä=~ìÅÜ=~äë=`Ü~êí~=ÄÉòÉáÅÜåÉíK= råíÉêåÉÜãÉåëJ éÜáäçëçéÜáÉ= gÉÇÉë= råíÉêåÉÜãÉå= ïáêÇ= ãÉÜê= çÇÉê= ãáåÇÉê= ÖÉéê®Öí= îçå= ÇÉå= tÉêíÉå= ìåÇ= báåëíÉääìåÖÉå= ëÉáåÉê= cΩÜêìåÖëâê®ÑíÉI= ÇáÉ= ã~å= ~äë= råíÉêåÉÜãÉåëéÜáäçëçéÜáÉ= çÇÉê= råíÉêåÉÜãÉåëäÉáíÄáäÇ= ÄÉJ òÉáÅÜåÉå= â~ååK= aáÉë= â~åå= ìåÄÉïìëëí= çÇÉê= ÄÉïìëëí= ÖÉëÅÜÉÜÉå= ìåÇ= ïáêâí= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= tÉêíÉ= ìåÇ= báåëíÉääìåÖÉå= ÇÉê= jáí~êÄÉáíÉê= ~ìëI=ïçÇìêÅÜ=ëáÅÜ=ÉáåÉ=råíÉêåÉÜãÉåëâìäíìê=ÜÉê~ìëÄáäÇÉíK= bêÑçäÖêÉáÅÜÉ=råíÉêåÉÜãÉå=ÑçêãìäáÉêÉå=áÜê=iÉáíÄáäÇ=ÄÉïìëëí=å~ÅÜ= áååÉå=ìåÇ=å~ÅÜ=~ì≈Éå=ìåÇ=îÉêëìÅÜÉåI=ÇáÉëÉë=iÉáíÄáäÇ=áã=^ìÑíêÉJ V= = N==h~ìÑã®ååáëÅÜ=ÇÉåâÉå= íÉå=ÇÉë=råíÉêåÉÜãÉåë=áå=ÇÉê=£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí=ìåÇ=áå=ÇÉê=jáí~êÄÉáJ íÉêÑΩÜêìåÖ= òì= îÉê~åâÉêåI= ìã= ëç= ~ìÅÜ= ÇáÉ= råíÉêåÉÜãÉåëâìäíìê= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= òì= éê®ÖÉåK= aáÉë= â~åå= ãáí= ê~íáçå~äÉå= ïáÉ= ãáí== Éãçíáçå~äÉå=jÉêâã~äÉå=ïáÉ= łíê~ÇáíáçåëÄÉïìëëíI=áååçî~íáîI=äÉJ ÄÉåÇáÖI= Ñê∏ÜäáÅÜI= îÉêä®ëëäáÅÜI= âìåÇÉåçêáÉåíáÉêí = çÇÉê= ®ÜåäáÅÜÉå= ÉêÑçäÖÉåK= lÑí= ÖÉåìÖ= ïáêÇ= îÉêëìÅÜíI= ÉáåÉã= áå= ÇÉê= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= Éåíëí~åÇÉåÉå=åÉÖ~íáîÉå=fã~ÖÉ=ÉåíÖÉÖÉåòìïáêâÉåK= råíÉêåÉÜãÉåëJ âìäíìê= råíÉêåÉÜãÉåëéÜáäçëçéÜáÉ=ìåÇ=råíÉêåÉÜãÉåëâìäíìê=ëéáÉäÉå=~ìÅÜ= ÄÉá=ÇÉê=báåëíÉääìåÖ=åÉìÉê=jáí~êÄÉáíÉê=ìåÇ=cΩÜêìåÖëâê®ÑíÉ=ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖÉ=oçääÉK=aáÉ=ł`ÜÉãáÉ =ãìëë=ëíáããÉåI=ÇK=ÜK=ÇÉê=åÉìÉ=jáíJ ~êÄÉáíÉê=ãìëë=ãáí=ëÉáåÉå=ÉáÖÉåÉå=tÉêíÉå=ìåÇ=báåëíÉääìåÖÉå=òìã= råíÉêåÉÜãÉå= łé~ëëÉå I= Ç~ãáí= Éê= ëáÅÜ= áå= Ç~ë= råíÉêåÉÜãÉå= Öìí= áåíÉÖêáÉêÉå=â~ååK= cΩê=åÉìÉ=jáí~êÄÉáíÉê=ìåÇ=~ìÅÜ=ÑΩê=^ìëòìÄáäÇÉåÇÉ=áëí=Éë=ïáÅÜíáÖI= Ç~ëë= ëáÉ= ÇáÉ= _ÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ãáíÄêáåÖÉåI= áå= ÇáÉ= råíÉêåÉÜãÉåëJ âìäíìê=ÜáåÉáåòìï~ÅÜëÉåI=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉã=råíÉêåÉÜãÉå=òì=áÇÉåíáJ ÑáòáÉêÉå= ìåÇ= Ç~ÇìêÅÜ= ãáí= ÇÉê= wÉáí= ëÉäÄëí= ÉáåÉå= éê®ÖÉåÇÉå= báåJ Ñäìëë= ~ìÑ= ÇáÉ= hìäíìê= ÇÉë= råíÉêåÉÜãÉåë= ~ìëòìΩÄÉåK= táëëÉåJ ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= òìÑçäÖÉ= ëáåÇ= råíÉêåÉÜãÉåI= áå= ÇÉJ åÉå= ÇáÉ= jáí~êÄÉáíÉê= Öìí= ãáíÉáå~åÇÉê= ~ìëâçããÉåI= áå= ÇÉåÉå= Éë== òK=_K=_ÉíêáÉÄëëéçêíîÉêÉáåÉ=ÖáÄí=çÇÉê=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=~ìÅÜ=éêáî~í= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= áå= hçåí~âí= ëíÉÜÉåI= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê= ëáåÇ= ~äë= ~åÇÉêÉK= aáÉ= råíÉêåÉÜãÉåëÑΩÜêìåÖ= â~åå= Ç~òì= Ñ∏êÇÉêäáÅÜÉ= j~≈å~ÜãÉå= ÉêÖêÉáÑÉåK= wK=_K= â~åå= ëÅÜçå= ÇáÉ= báåêáÅÜíìåÖ= ÉáåÉê= qÉÉâΩÅÜÉ= ~äë= _ÉÖÉÖåìåÖëçêí=ÑΩê=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=ÇÉå=bêÑçäÖ=ÇÉë=råíÉêåÉÜãÉåë= ëíÉáÖÉêåI= Ç~= ÇáÉ= áåÑçêã~äÉ= hçããìåáâ~íáçå= ÇÉê= jáí~êÄÉáíÉê= ΩÄÉê= ÇÉå=fåëí~åòÉåïÉÖ=ìåÇ=ÇáÉ=^ÄíÉáäìåÖëëÅÜê~åâÉå=Üáå~ìë=òì=ÉáåÉê= iÉáëíìåÖëîÉêÄÉëëÉêìåÖ= ÑΩÜêÉå= â~ååK= táÅÜíáÖ= áëí= Ç~ÄÉá= ~ìÅÜI= ïÉäÅÜÉë= jÉåëÅÜÉåÄáäÇ= ÇáÉ= cΩÜêìåÖëâê®ÑíÉ= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= jáí~êÄÉáíÉê=Ü~ÄÉåK=jÉÜê=òìã=jÉåëÅÜÉåÄáäÇI=òì=cΩÜêìåÖëâçåòÉéJ íÉå=ìåÇ=cΩÜêìåÖëëíáäÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=áå=h~éáíÉä=RK= = wáÉäÜáÉê~êÅÜáÉ= aÉê=§ÄÉêÄ~ì=áå=ÇÉê=wáÉäÜáÉê~êÅÜáÉI=~ìëÖÉéê®Öí=ÇìêÅÜ=sáëáçåI=mÜáJ äçëçéÜáÉ= ìåÇ= hìäíìêI= ïáêâí= ëáÅÜ= ~ìÑ= Ç~ë= wáÉä= ÇÉê= dÉïáååã~J ñáãáÉêìåÖI=ÇK=ÜK=~ìÑ=ÇáÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=ÇÉë=råJ íÉêåÉÜãÉåë= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ~ìëK= a~ë= wáÉä= ÇÉê= bêÜ~äíìåÖ= ÇÉë= råJ íÉêåÉÜãÉåë= EbñáëíÉåòëáÅÜÉêìåÖF= ïáêÇ= ~ìÑ= ÇÉê= ÖäÉáÅÜÉå= bÄÉåÉ= ÑçêãìäáÉêí= ïáÉ= ÇáÉ= dÉïáååã~ñáãáÉêìåÖI= Ç~= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= råëáJ ÅÜÉêÜÉáí=ÇÉê=rãëóëíÉãÉ=åáÅÜí=~ääÉ=råíÉêåÉÜãÉåëêÉëëçìêÅÉå=áå= ÇáÉ=tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=ÖÉëíÉÅâí=ïÉêÇÉå=ÇΩêÑÉåI=ëçåÇÉêå=ÑΩê= ìåJ Éêï~êíÉíÉ= bêÉáÖåáëëÉI= òK= _K= éä∏íòäáÅÜÉ= rãë~íòÉáåÄêΩÅÜÉ= çÇÉê= NM= = NKO== wáÉäÉ=áã=råíÉêåÉÜãÉå=ìåÇ=wáÉäâçåÑäáâíÉ= ^åëíáÉÖ=ÇÉê=oçÜëíçÑÑéêÉáëÉI=ÉáåÉ=oÉëÉêîÉ=~å=jáííÉäå=ÑΩê=ÇáÉ=iáèìáJ Çáí®íëëáÅÜÉêìåÖ= ÖÉÜ~äíÉå= ïÉêÇÉå= ãìëëK= a~ë= áëí= ÇÉê= çÄÉêëíÉ= ìåÇ= ïáÅÜíáÖëíÉ= wáÉäâçåÑäáâí= áå= ÇÉê= â~ìÑã®ååáëÅÜÉå= q®íáÖâÉáíK= få= ÇÉê= råíÉêåÉÜãÉåëéÜáäçëçéÜáÉ= â~åå= Ç~òì= ÑÉëíÖÉäÉÖí= ïÉêÇÉåI= çÄ= Ç~ë= råíÉêåÉÜãÉå=êáëáâçÑêÉìÇáÖ=çÇÉê=êáëáâçëÅÜÉì=îçêÖÉÜÉå=ïáääK= píê~íÉÖáÉ= ^ìë= ÇÉã= ÄáëÜÉêáÖÉå= ^ìÑÄ~ì= ÇÉê= wáÉäÜáÉê~êÅÜáÉ= â∏ååÉå= åìå= ÇáÉ= råíÉêåÉÜãÉåëòáÉäÉ= ~ÄÖÉäÉáíÉí= ïÉêÇÉåK= páÉ= ïÉêÇÉå= ~ìÅÜ= ~äë= råíÉêåÉÜãÉåëëíê~íÉÖáÉå= ÄÉòÉáÅÜåÉíK= báåÉ= píê~íÉÖáÉ= áëí= ÉáåÉ= sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉê= ^êíK= gÉ= å~ÅÜ= ïÉáíÉêÉã= ^ìÑJ Ä~ì= ÇÉë= råíÉêåÉÜãÉåë= ïÉêÇÉå= åìå= dÉëÅÜ®ÑíëÄÉêÉáÅÜëJ= ìåÇL= çÇÉê= cìåâíáçåëÄÉêÉáÅÜëòáÉäÉ= ~ÄÖÉäÉáíÉíI= òK= _K= ïÉêÇÉå= ÑΩê= ÇÉå= dÉëÅÜ®ÑíëÄÉêÉáÅÜ=mêáî~íâìåÇÉå=ìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=cìåâíáçå=_ÉëÅÜ~ÑÑìåÖ= ïÉáíÉêÉI= ~ÄÖÉäÉáíÉíÉ= wáÉäÉ= ÑçêãìäáÉêíK= jÉÜê= òì= dÉëÅÜ®ÑíëÄÉêÉáJ ÅÜÉå=ìåÇ=cìåâíáçåÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=áå=h~éáíÉä=RK= ^ìë= ÇáÉëÉå= wáÉäÉå= â∏ååÉå= åìå= ~ääÉ= ïÉáíÉêÉå= wáÉäÉ= ìåÇ= j~≈J å~ÜãÉå= áã= råíÉêåÉÜãÉå= ~ÄÖÉäÉáíÉí= ïÉêÇÉåI= ìåÇ= çÄ= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉå= âäÉáåÉå= fqJpìééçêíÉê= ~äë= báåJj~ååJ_ÉíêáÉÄ= çÇÉê= ìã= ÉáåÉå= Öêç≈Éå= hçåòÉêå= ãáí= PMMKMMM= jáí~êÄÉáíÉêå= Ü~åÇÉäíI= Ç~ë= mêáåòáé= áëí= Ç~ëëÉäÄÉ= ìåÇ= òìãáåÇÉëí= áåíìáíáî= îçêÜ~åÇÉåK= h~ìÑJ ã®ååáëÅÜ=ÇÉåâÉå=ÄÉÇÉìíÉí=òìå®ÅÜëíI=ÇáÉëÉ=wáÉäÜáÉê~êÅÜáÉ=~ìëJ òìÑçêãìäáÉêÉå= ìåÇ= îçê= ~ääÉã= áããÉê= ìåÇ= áããÉê= ïáÉÇÉê= òì== ΩÄÉêéêΩÑÉå=ìåÇ=~å=ÇáÉ=ëáÅÜ=®åÇÉêåÇÉå=rãïÉäíÄÉÇáåÖìåÖÉå=~åJ òìé~ëëÉåK= = mê~ñáëÄÉáëéáÉä= sáëáçå=ìåÇ= píê~íÉÖáÉå= Ein großes europäisches Telekommunikationsunternehmen beschreibt seine Vision und die sich daraus ergebenden Handlungsziele wie folgt: „Wir gestalten unsere Entwicklung zu einem der umsatzstärksten Telekommunikationsunternehmen Europas verantwortungsbewusst.

Download PDF sample

BWL für IT-Berufe : ein praxisorientierter Leitfaden für kaufmännische Berufsfelder by Manfred Wünsche


by Kevin
4.5

Rated 4.77 of 5 – based on 33 votes